Bảng chấm điểm định cư tỉnh bang BC PNP Point Calculator2023

CẬP NHẬT ĐIỂM BC PNP 13/6/2023

 

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/Invitations-To-Apply

File tính điểm BCPNP gốc của chính phủ Canada – Trang số 53

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/documents/BC-PNP-SI-EEBC-Program-Guide.aspx