Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Yukon (YNP)

Với dân số chỉ hơn 30.000 người, thị trường lao động Yukon đang rất cần lao động có kỹ năng nước ngoài để đáp ứng nhu cầu cao đối với các công việc có kỹ năng và bán kỹ năng.

Chương trình Đề cử Yukon (YNP), Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), là tập hợp các lộ trình nhập cư cho phép công dân nước ngoài trở thành thường trú nhân Canada. Lãnh thổ Yukon điều hành một số luồng nhập cư:

  • Công nhân lành nghề Yukon
  • Yukon Express Entry
  • Công nhân tác động nghiêm trọng Yukon
  • Đề cử kinh doanh Yukon
  • Thí điểm cộng đồng Yukon

Công nhân lành nghề Yukon

Luồng Công nhân lành nghề Yukon mang đến cho công dân nước ngoài có kinh nghiệm làm việc lành nghề và lời mời làm việc hợp lệ từ chủ lao động Yukon cơ hội nhận được đề cử cấp tỉnh. Nhận được đề cử cấp tỉnh từ luồng này cho phép ứng viên nộp đơn trực tiếp để trở thành thường trú nhân Canada từ IRCC.

Link: https://yukon.ca/en/doing-business/yukon-nominee-program/apply-skilled-worker-and-critical-impact-worker-streams-hire

 

Yukon Express Entry

Luồng Yukon Express Entry mang đến cho những ứng viên có hồ sơ Express Entry đang hoạt động và một lời mời làm việc hợp lệ từ một nhà tuyển dụng Yukon có cơ hội đăng ký đề cử cấp tỉnh từ Yukon. Chương trình này phù hợp với hệ thống nhập cư Express Entry của liên bang, cho phép những người nộp đơn thành công được xử lý nhanh các đơn xin nhập cư của họ.

Link: https://yukon.ca/en/apply-express-entry-hire-foreign-worker

Yukon Critical Impact Worker

Yukon Critical Impact Worker stream mang đến cho những người lao động đủ điều kiện có kinh nghiệm làm việc bán kỹ năng và lời mời làm việc hợp lệ từ chủ lao động Yukon cơ hội nhận được đề cử cấp tỉnh. Nhận được đề cử cấp tỉnh từ luồng này cho phép ứng viên nộp đơn trực tiếp để trở thành thường trú nhân Canada từ IRCC.

Link: https://yukon.ca/en/doing-business/yukon-nominee-program/apply-skilled-worker-and-critical-impact-worker-streams-hire

Yukon Business Nominee

Luồng đề cử doanh nghiệp Yukon cung cấp con đường trở thành thường trú nhân cho các cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh và kinh doanh, những người quan tâm đến việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Yukon. Ứng viên phải có giá trị tài sản cá nhân tối thiểu là $500,000 CAD, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình.

Link: https://yukon.ca/en/immigration/apply-run-your-own-business-yukon-foreign-entrepreneurs

Yukon Community Pilot

Thí điểm cộng đồng Yukon (YCP) là một dòng mới của Chương trình đề cử Yukon. Thí điểm này được tạo ra để giải quyết các nhu cầu thị trường lao động và kinh tế cụ thể của Yukon. Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy phép làm việc mở có giới hạn địa điểm trong 2 năm.